Spatiotemporal differentiation and attribution of land surface temperature in China in 2001-2020
TIAN Hao, LIU Lin, ZHANG Zhengyong, CHEN Hongjin, ZHANG Xueying, WANG Tongxia, KANG Ziwei
地理学报(英文版) . 2024, (2): 375 -396 .  DOI: 10.1007/s11442-024-2209-z