Spatio-temporal prediction of regional land subsidence via ConvLSTM
LENG Jing, GAO Mingliang, GONG Huili, CHEN Beibei, ZHOU Chaofan, SHI Min, CHEN Zheng, LI Xiang
地理学报(英文版) . 2023, (10): 2131 -2156 .  DOI: 10.1007/s11442-023-2169-8