Effective soil particle size distributions and critical size of enrichment/depletion in splash erosion for loessial soil
QI Xiaoqian, CHENG Xike, LIU June, ZHOU Zhengchao, WANG Ning, SHEN Nan, MA Chunyan, WANG Zhanli
地理学报(英文版) . 2023, (10): 2113 -2130 .  DOI: 10.1007/s11442-023-2168-9