Spatio-temporal pattern and attribution analysis of the mass elevation effect in the Tianshan Mountains in China
ZHANG Mingyu, ZHANG Zhengyong, LIU Lin, ZHANG Xueying, KANG Ziwei, CHEN Hongjin, GAO Yu, WANG Tongxia, YU Fengchen
地理学报(英文版) . 2023, (10): 2031 -2051 .  DOI: 10.1007/s11442-023-2164-0