Exploring the response of ecosystem services to landscape change: A case study from eastern Qinghai province
MA Jiahao, WANG Xiaofeng, ZHOU Jitao, JIA Zixu, FENG Xiaoming, WANG Xiaoxue, ZHANG Xinrong, TU You, YAO Wenjie, SUN Zechong, HUANG Xiao
地理学报(英文版) . 2023, (9): 1897 -1920 .  DOI: 10.1007/s11442-023-2158-y