Human sedentism and use of animal resources on the prehistoric Tibetan Plateau
WANG Qing, ZHANG Ying, CHEN Shungang, GAO Yu, YANG Jishuai, RAN Jingkun, GU Zhengquan, YANG Xiaoyan
地理学报(英文版) . 2023, (9): 1851 -1876 .  DOI: 10.1007/s11442-023-2156-0