Remote sensing assessment of the ecological benefits provided by national key ecological projects in China during 2000-2019
SHAO Quanqin, LIU Shuchao, NING Jia, LIU Guobo, YANG Fan, ZHANG Xiongyi, NIU Linan, HUANG Haibo, FAN Jiangwen, LIU Jiyuan
地理学报(英文版) . 2023, (8): 1587 -1613 .  DOI: 10.1007/s11442-023-2144-4