Time-scale effects in human-nature interactions, regionally and globally
LI Yu, GAO Mingjun, ZHANG Zhansen, ZHANG Yuxin, PENG Simin
地理学报(英文版) . 2023, (8): 1569 -1586 .  DOI: 10.1007/s11442-023-2143-5