Holocene loess and its deposition dynamics in the upper reaches of the Huaihe River
HE Zhong, HUANG Chunchang, ZHENG Hongbo, ZHOU Jie, PANG Jiangli, LI Xinyan, WANG Lijun
Journal of Geographical Sciences . 2011, (3): 561 -573 .  DOI: 10.1007/s11442-011-0864-3