Composition, spatial distribution, and environmental significance of water ions in Pumayum Co catchment, southern Tibet
ZHU Liping, JU Jianting, WANG Yong, XIE Manping, WANG Junbo, PENG Ping, ZHEN Xiaolin, LIN Xiao
Journal of Geographical Sciences . 2010, (1): 109 -120 .  DOI: 10.1007/s11442-010-0109-x