Spatiotemporal characteristics, patterns, and caus-es of land-use changes in China since the late 1980s

LIU Jiyuan, KUANG Wenhui, ZHANG Zengxiang, XU Xinliang, QIN Yuanwei, NING Jia, ZHOU Wancun, ZHANG Shuwen, LI Rendong, YAN Changzhen, WU Shixin, SHI Xuezheng, JIANG Nan, YU Dongsheng, PAN Xianzhang, CHI Wenfeng

Journal of Geographical Sciences ›› 2014, Vol. 24 ›› Issue (2) : 195-210.

PDF(1411 KB)
PDF(1411 KB)
Journal of Geographical Sciences ›› 2014, Vol. 24 ›› Issue (2) : 195-210. DOI: 10.1007/s11442-014-1082-6
Research Articles

Spatiotemporal characteristics, patterns, and caus-es of land-use changes in China since the late 1980s

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2014, 24(2): 195-210 https://doi.org/10.1007/s11442-014-1082-6

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(1411 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/