Types and spatial combinations of Danxia landform of Fangyan in Zhejiang Province

OUYANG Jie, ZHU Cheng, PENG Hua, YU Jinbiao, LI Lan, ZHOU Riliang,ZHANG Guangsheng, ZHU Guangyao, LI Zhongxuan, ZHONG Yishun,ZHU Qing, LV Wen, HU Yongqi, ZHENG Chaogui, LV Zhenrong, HU Chang,WU Honglin, XU Longsheng

Journal of Geographical Sciences ›› 2009, Vol. 19 ›› Issue (5) : 631-640.

PDF(862 KB)
PDF(862 KB)
Journal of Geographical Sciences ›› 2009, Vol. 19 ›› Issue (5) : 631-640. DOI: 10.1007/s11442-009-0631-x
Climate and Environmental Change

Types and spatial combinations of Danxia landform of Fangyan in Zhejiang Province

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2009, 19(5): 631-640 https://doi.org/10.1007/s11442-009-0631-x

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(862 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/