Age and genesis of the Danxia landform on Jianglang Mountain, Zhejiang Province

ZHU Cheng, PENG Hua, LI Zhongxuan, ZHANG Guangsheng, LI Lan,YU Jinbiao, ZHU Guangyao, OUYANG Jie, ZHONG Yishun, ZHU Qing,ZHOU Shuqin, ZHENG Chaogui, ZHOU Riliang, LI Dong, ZHU Yuming,LV Wen, WU Honglin, XU Longsheng

Journal of Geographical Sciences ›› 2009, Vol. 19 ›› Issue (5) : 615-630.

PDF(1215 KB)
PDF(1215 KB)
Journal of Geographical Sciences ›› 2009, Vol. 19 ›› Issue (5) : 615-630. DOI: 10.1007/s11442-009-0615-x
Climate and Environmental Change

Age and genesis of the Danxia landform on Jianglang Mountain, Zhejiang Province

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2009, 19(5): 615-630 https://doi.org/10.1007/s11442-009-0615-x

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(1215 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/