Deposition of sandstorms in a vegetation-covered sand dune in Ejin Oasis and its characteristics
WEN Xiaohao, LI Baosheng, WANG Wei, LI Sen,OU Xianjiao, ZHENG Yanming
Journal of Geographical Sciences . 2006, (4): 502 -508 .  DOI: 10.1007/s11442-006-0415-5